Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře
Mariky Slámové

Advokátní kancelář Mariky Slámové se orientuje na poskytování komplexních právních služeb jak individuálním klientům, tak i malým, středním či velkým podnikatelským subjektům zejména v oblasti práva obchodního a občanského. Nabízíme Vám právní zastoupení, právní poradenství i dlouhodobou spolupráci

Právní služby

Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblastech níže uvedených. Ve všech těchto oblastech nabízíme sepsání a revizi případné dokumentace, zastupování před soudy a správními orgány, jednání s protistrannou a veškeré další úkony.

 • OBCHODNÍ A KORPORÁTNÍ PRÁVO
  Komplexní právní poradenství obchodním společnostem a družstvům a jiným právnickým osobám (zakládání, změny v základním kapitálu, v orgánech společností a družstev, likvidace, příprava a organizace valných hromad)

  Dohody mezi společníky či akcionáři (Joint Venture Agreements)
  Revize zakladatelských dokumentů s ohledem na novou právní úpravu
  Přeměny společností (fúze a akvizice)
  Sepsání a revize obchodních smluv
  Zastupování při jednání s protistranou
  Vymáhání a uplatňování nároků z obchodněprávních vztahů
  Zastupování před úřady a soudy i rejstříkovými soudy
 • OBČANSKÉ PRÁVO
  Sepsání a revize občanskoprávních smluv
  Zastupování klientů při jednání s protistranou, v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
  Příprava a sepis zajišťovacích a utvrzovacích dokumentů
  Spoluvlastnické vztahy
  Komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením
 • PRACOVNÍ PRÁVO
  Poskytování komplexního právního poradenstí pro zaměstnavatele či zaměstnance
  Příprava smluv a dalších dokumentů souvisejících s pracovněprávními vztahy
  Zastupování v občanskoprávním soudním řízení zejména při sporech o neplatnost výpovědi
 • PRÁVO NEMOVITOSTÍ
  Příprava smluv a dalších dokumentů souvisejících s nemovitostmi, zejména převod nemovitostí, služebnosti, právo stavby
  Příprava smluv a dalších dokumentů souvisejících s nájmem bytových či nebytových prostor
  Poskytování komplexních právních služeb v oblasti bytového práva
  Zastupování v rámci správních řízení souvisejících s nemovitostmi, Zejména v katastrálním a stavebním řízení
 • INSOLVENČNÍ PRÁVO
  Poskytujeme komplexní právní služby věřitelům i dlužníkům(podání insolvenčního návrhu, přihláška pohledávky, zastupování v insolvenčním řízení, jednání s insolvenčním správcem)
  Zastupování v incidenčních sporech, ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (vylučovací žaloba
 • ÚSCHOVA PENĚZ A LISTIN
  Jsme schopni Vám zajistit úschovu finančních prostředků z důvodu například složení kupní ceny nemovitosti, stejně tak úschovu smluv a dalších dokumentů.

Marika Slámová

vystudovala právnickou fakultu University Palackého v Olomouci, kterou ukončila v roce 2007. V průběhu studia absolvovala studijní pobyt na Škole evropských studií v Haagu, Nizozemí, se zaměřením na mezinárodní právo a právo EU. Advokátní zkoušky úspěšně složila v roce 2011.  
V advokacii působí od roku 2007, má zkušenosti z předních mezinárodních advokátních kanceláří, kde poskytovala komplexní právní poradenství velkým mezinárodním koncernům v korporátní oblasti a středně velkým společnostem se zahraniční i českou účastí. Posléze přijala nabídku ve finanční skupině PPF, kde kromě generální právní praxe byla zodpovědná za mezinárodní projekty týkající se zahájení podnikání v zemích jihovýchodní Asie a Spojených Států Amerických. Od roku 2014 působí jako samostatná advokátka a zabývá se zejména právem obchodním a občanským, přičemž díky svým zkušenostem chápe problémy klientů a jejich potřebu efektivního a komplexního řešení na míru.

Marika Slámová
Advokátka
Marika Slámová

Odměna

Odměna za právní služby

Odměna za právní služby se stanoví dohodou jako smluvní anebo advokátovi přísluší tzv. mimosmluvní odměna, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů. Ve velké většině případů se odměna za právní služby účtuje jako smluvní a je závislá na složitosti a časové naročnosti dané kauzy. Základní dělení smluvních odměn je následující:
 • Smluvní odměna časová: hrazena podle počtu hodin právní služby
 • Smluvní odměna paušální: výše odměny advokáta určena pevnou částkou za provedení určitého právního úkonu či kompletní vyřízení věci, případně zvýhodněnou pevnou částkou za určité časové období (obvykle za jeden měsíc)